การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการ Ambassador’s Trip to Phuket 2020

จังหวัดภูเก็ตร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการ Ambassador’s Trip to Phuket 2020

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับคุณโกสินทร์ ผลมั่ง หัวหน้าหนังสือเดินทาง นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ พรหมจิตต ผู้แทนสำนักส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ ภาคใต้ สสปน. หรือ TCEB  ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงาน แถลงข่าวการจัดโครงการ Ambassador’s Trip to Phuket 2020

จากสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบโควิด-19 ในประเทศไทย และควบคุมการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนภายในประเทศมีความมั่นใจ และเริ่มเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศที่มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้น แม้สถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบโควิด 19 ในประเทศไทยจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากตามลำดับ แต่อนาคตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตยังถือว่าอยู่ในภาวะวิกฤต ด้วยเหตุผลที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตพึ่งพานักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก และหากสถานการณ์การระบาดของประเทศที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของจังหวัดภูเก็ตยังไม่สามารถควบคุมได้ ย่อมส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อความอยู่รอดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและประชาชนที่ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมนี้
ในช่วงที่กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติจากต่างประเทศยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตได้  กลุ่มลูกค้าสำคัญของภูเก็ตจึงเป็นกลุ่มนักเดินทางภายในประเทศซึ่งนอกจากเป็นประชาชนชาวไทยแล้ว กลุ่มชาวต่างชาติที่ทำงานและอาศัยในประเทศไทยนับเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่จะเพิ่มกำลังซื้อเพื่อ ประคับประคองสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตได้ ตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงความเชื่อมั่นต่อกลุ่มนักท่องเที่ยว (ที่มีคุณภาพและเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักสำคัญของภูเก็ต) ที่ประสงค์จะเข้ามาภูเก็ตในอนาคต
ทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จึงได้ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต จัดให้มีโครงการ Ambassador’s trip to Phuket ขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2563 เพื่อสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว โดยการเชิญคณะทูตและคู่สมรสของประเทศที่มีจำนวนนักท่องเที่ยว 10 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตในปี 2562 และประเทศที่มีสถานกงสุลใหญ่และหรือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศประจำจังหวัดภูเก็ต รวม 30 ประเทศ ประมาณ 60 คน ให้เดินทางร่วมคณะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นพร้อมทำกิจกรรมเชิงการท่องเที่ยวและสาธารณะประโยชน์ในครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้
–     เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว
–     เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้มีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น
–      เพื่อเป็นการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต
–      เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องสถานการณ์การท่องเที่ยวภูเก็ต โดยการพาชมสถานที่ท่องเที่ยวและฟังบรรยายเรื่องมาตรการ STV การคัดกรองที่สนามบิน
–      เพื่อให้แต่ละสถานทูต ได้มีการสื่อสารกลับไปที่ประเทศของตัวเองเรื่องการเปิดการท่องเที่ยวภูเก็ต

ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวหวังว่า จะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ที่ดีขึ้น และทำให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตดีขึ้น มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตมากขึ้น
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โทร. 076 610365-6