การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนทางการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ณ ซีเอส โบว์ลิ่ง ชั้น ๒ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ภูเก็ต ถนนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

.

โดยมี ท่านนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มาเป็นประธานเปิดงาน นางรุ่งนภา พุฒแก้ว อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ประธานจัดการแข่งขัน เป็นผู้กล่าวรายงาน ในพิธีเปิดโครงการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล  เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนทางการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต

.

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๒๘ โดยมุ่งหวังในความเจริญก้าวหน้าของบุตรหลานที่กำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต ทั้งในด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และการให้ความช่วยเหลือ ได้สัมฤทธิ์ผลตามปรัชญาของโรงเรียน โดยโรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีครูบุคลากรจำนวน ๑๙๕ คน ห้องเรียนจำนวน ๘๐ ห้องเรียน นักเรียนจำนวน ๓,๐๖๕ คน มีการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะเวลากว่า ๑๐๙ ปี เปิดการสอนอย่างมีประสิทธิภาพจนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนพระราชทานถึง ๑๐ ครั้ง ตลอดจนเป็นโรงเรียนที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองทั้งในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ และเอกชน

.
การจัดโครงการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนสตรีภูเก็ต และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีภูเก็ต แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี และประเภทบุคคลทั่วไป มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนทางการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต อันได้แก่การสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน สนับสนุนการจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน สนับสนุนรางวัลให้แก่นักเรียนที่เรียนดี มีความสามารถ และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่า และชุมชน มีผู้เข้าแข่งขัน และมีผู้สนับสนุนจากสมาคมฯ ห้างร้าน เอกชน บุคคล และองค์กรต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก

.

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/1dBQuH