ก้าวแห่งการพัฒนาจาก ICT สู่ CIC ภูเก็ต Creativity & Innovation Center

.

กว่า 10 ปี ของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICTภายใต้การดูแลของเทศบาลนครภูเก็ตและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ก่อตั้งด้วยความมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่สำหรับเยาวชนและประชาชนได้เข้าถึงและเรียนรู้เทคโนโยลีสารสนเทศเบื้องต้นทั้งด้านการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม การให้บริการคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เนต ซึ่งศูนย์ ICT สะพานหิน เป็นอาคารใหญ่บริการขนาดใหญ่ 2 ชั้น ติดกับอาคารศูนย์เยาวชน ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่

.

ศูนย์ ICTภูเก็ต นับเป็นชื่อเรียกที่คุ้นหูของผู้เข้ารับบริการ จนกระทั้งวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ศูนย์ ICT ภูเก็ต ได้พัฒนาให้เป็นหนึ่งในสองแห่งของอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต หรือ PK park ภายใต้ชื่อ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต หรือ ศูนย์ CIC (Creativity & Innovation Center) ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตและสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตรกรรม ผ่านการค้นคว้า ทดลองและเล่นเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของเยาวชนสู่การเป็น Smart Kids และก้าวทันภูเก็ตเมือง Smart City

ศูนย์ CIC ภูเก็ต ได้ขยายพื้นทีให้บริการบริเวณชั้น 2 ของอาคาร ประกอบด้วย ห้องสมุด CIC ที่บรรจุหนังสือเฉพาะด้าน ทั้งไอที เทคโนโลยี นวัตกรรม สื่อเสริมความคิดสร้างสรรค์ และห้อง Maker Space พื้นที่เพื่อการประดิษฐ์ คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมที่น่าสนใจ ทั้งนี้ยังปรับปรุงห้องเกมชั้น 1 ให้เป็นห้องเกมยุคใหม่ ด้วยเกมกระดานและอีสปอร์ต โดยมุ่งหวังให้เยาวชนมีพื้นที่ในการเล่นอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้การเข้าสังคม คิดวิเคราะห์ผ่านเกม ลดการใช้สมาร์ทโฟน เป็นต้น

ทั้งนี้ รูปแบบการดำเนินงานของศูนย์ CIC ภูเก็ต แบ่งการทำงานเป็นเชิงรับและเชิงรุง โดยกิจกรรมเชิงรุก คือ การให้ความรู้ ฝึกอบรมนอกสถานที่ อาทิ หลักสูตรนักพัฒนาหุ่นยนตร์ Lego Robotic แก่นักเรียนในสังกัดเทศบาล โครงการเพิ่มพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยแก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การอบรมการใช้สื่อแก่ผู้สูงอายุ เป็นต้น ด้านกิจกรรมภายใน ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบนมือถือขั้นพื้นฐาน การแนะแนวเส้นทางอาชีพแก่เยาวชน กิจกรรมเสริมพัฒนาการรายสัปดาห์ และการอบกรมและประกวดภาพยนตร์สั้น Andaman Short Film เป็นต้น

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต หรือศูนย์ CIC (Creativity & Innovation Center) สะพานหิน เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30 – 19.30 น. โทรศัพท์ 076-379012  Facebook : PK CIC