จังหวัดภูเก็ตแนะนำการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่จากผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต มุ่งหวังส่งเสริมให้คนไทยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases: NCDs) รณรงค์ให้ผู้บริโภคเรียนรู้ข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร เพื่อทราบถึงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ และให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ“ทางเลือกสุขภาพ(Healthier Choice)” และช่วงปีใหม่นี้ขอให้ประชาชนมอบกระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” เพื่อให้ผู้รับมีสุขภาพดี

.

4 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายธนิศ  เสริมแก้ว แพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด พร้อมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากจังหวัดภูเก็ต อาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนเทศบาลนครภูเก็ตและอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคระดับตำบลทุกแห่งร่วมสุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลฟลอเรสต้าภูเก็ต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค

.

นายแพทย์ธนิศ  เสริมแก้ว กล่าวภายหลังการนำเจ้าหน้าที่สำรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ว่า การเลือกซื้อกระเช้าที่จัดไว้แล้ว หรือการจัดกระเช้าด้วยตนเอง มีข้อแนะนำในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารดังต่อไปนี้

  1. ขอให้เลือกกระเช้าที่บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” บนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้รับหรือคนที่ท่านรักได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมต่อสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ
  2. ควรเลือกกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและมีการแสดงฉลากรวม โดยเป็นฉลากที่แสดงรายการผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดรวมในภาชนะ และข้อความต้องแสดงรายละเอียด ได้แก่ ชื่อหรือประเภทหรือชนิดของอาหาร , วันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า ทั้งนี้ เมื่อนำกระเช้าไปมอบให้แก่ผู้รับ ไม่ควรแกะฉลากรวมออก เนื่องจากผู้รับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหารและวันหมดอายุว่าตรงกับฉลากหรือไม่
  3. หากเลือกอาหารกระป๋องจัดในกระเช้า ควรดูลักษณะกระป๋อง ต้องไม่บุบ หรือโป่งพอง หรือมีรอยรั่ว ดูตะเข็บหรือรอยต่อต้องเรียบร้อยแน่นหนา และกระป๋องไม่เป็นสนิม ที่สำคัญควรสังเกตฉลากต้องแสดงข้อความรายละเอียดครบถ้วน เช่น เลข อย. , ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้า ,วัน เดือน ปีที่หมดอายุ และส่วนประกอบ เป็นต้น
  4. หากต้องการจัดกระเช้าด้วยตนเอง ควรเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ และ/หรือเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการต่อผู้รับ ซึ่งมีหลากหลายประเภทผลิตภัณฑ์วางจำหน่าย และควรสังเกตวันเดือนปีที่หมดอายุด้วย

.

นายแพทย์ธนิศ  เสริมแก้ว ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ขอให้ประชาชนเริ่มต้นให้กระเช้าของขวัญด้วยผลิตภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)”และในทุกช่วงโอกาสที่จะมีการมอบกระเช้าให้แก่กัน ซึ่งขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการดังกล่าว จากมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการฯ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน  7  กลุ่มอาหาร ได้แก่ กลุ่มอาหารมื้อหลัก 13 ผลิตภัณฑ์ , กลุ่มเครื่องดื่ม 582 ผลิตภัณฑ์ , เครื่องปรุงรส 14 ผลิตภัณฑ์ , อาหารกึ่งสำเร็จรูป 37 ผลิตภัณฑ์ (บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและโจ๊ก), ผลิตภัณฑ์นม 103 ผลิตภัณฑ์ , ขนมขบเคี้ยว 35 ผลิตภัณฑ์ และไอศกรีม 28 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหมด 812 ผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์ดังกล่าวได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าเพื่อสุขภาพ และร้านค้าทั่วไป