ททท. เปิดตัวโครงการเมืองไทยสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ลด โลก เลอะ”

ททท. เดินหน้ากิจกรรมรณรงค์ท่องเที่ยวอย่างไร้ขยะ เปิดตัวโครงการเมืองไทยสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ลด โลก เลอะ” พร้อมผนึกกาลังพันธมิตรจัดกิจกรรมพร้อมกันทั้ง 45 สานักงานของ ททท. ทั่วประเทศ สร้างจิตสานึกไม่เพิ่มขยะในแหล่งท่องเที่ยว

.

1 ธ.ค.2561  นายนภดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท. ในฐานะเป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ได้กาหนดจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการเมืองไทยสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ลด โลก เลอะ” ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศร่วมกับพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสานึกให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม เช่น ช่วยกันไม่เพิ่มขยะในแหล่งท่องเที่ยวและเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปี โดยกาหนดดีเดย์พร้อมกันในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ในสานักงาน ททท. ทั้ง 45 สานักงานทั่วประเทศ

.
นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการสานักงาน ททท.สานักงานภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับจังหวัดภูเก็ตนั้น ททท.สานักงานภูเก็ต ได้กำหนดจัดกิจกรรม “ลด โลก เลอะ” Big Cleaning Day เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ หาดในหาน ตาบลราไวย์ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยร่วมกับ Clean the Beach Boot Camp (CBBC) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สมาคมและชมรมในพื้นที่ ในการเชิญชวนชาวบ้าน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาดและออกกาลังกาย ผ่อนคลายไปกับบรรยากาศความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในจังหวัดภูเก็ต พร้อมสร้างจิตสานึกให้เกิดแก่ทุกคนในการร่วมมือร่วมใจให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตของเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่สะอาดสวยงามตลอดไป

.
ทั้งนี้ ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีถือเป็นช่วง High Season ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวในทุกพื้นที่ทั่วประเทศกันเป็นจำนวนมากดังนั้น สำนักงาน ททท. ทั้ง 45 สำนักงานทั่วประเทศและองค์กรพันธมิตรจึงร่วมมือกันแสดงตนเป็นเจ้าบ้านที่ดี ช่วยกันทำความสะอาดเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว รวมถึงปลุกกระแสการเดินทางท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้เดินทางท่องเที่ยวอย่างไร้ขยะ ภายใต้โครงการเมืองไทยสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ลด โลก เลอะ” โดย ททท. มุ่งหวังว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม เนื่องจากในปัจจุบันการเดินทางท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว ทุกคนสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกสบายด้วยสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆที่อาจก่อให้เกิดขยะขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดให้แก่แหล่งท่องเที่ยว โดยตั้งเป้าว่าจะลดการใช้พลาสติกในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวร้อยละ 50 ภายในปี 2563 ถ้าหากประสบ
ความสาเร็จจะสามารถช่วยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คงไว้ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสไปอีกนาน
.

โครงการเมืองไทยสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ลด โลก เลอะ” ดังกล่าวเป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้โครงการท่องเที่ยวสไตล์ 7 Greens ที่ ททท. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2562 ที่จะถึงนี้ ททท. ยังคงมุ่งเน้นเดินหน้าให้นักท่องเที่ยวเดินทางอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ application “GreenPlus” หรือ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย