ฝปข.ทภก.จัดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยในเขตการบิน ทภก.

วันที่ 8 ส.ค.61 ฝปข.ทภก. ได้จัดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยในเขตการบิน ทภก. ประจำปี 2561 (ครั้งที่2/61) โดยมี ร.ท. สัมพันธ์ ขุทรานนท์ รภก. (ปร.) เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อนายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผภก. ประธานในพิธี และมีพนักงาน ลูกจ้าง ทภก. สายการบิน ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงานในเขตการบินเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้พื้นที่โดยรอบลานจอดอากาศยาน ทภก. และพื้นที่เช่าของบริษัทสายการบิน ผู้ประกอบการ มีความสะอาด ไม่มีเศษวัสดุ FOD สะสมในพื้นที่ และส่งเสริมกระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานในเขตลานจอด ทภก. เข้าใจถึงการจัดเก็บ หรือการป้องกัน FOD เป็นหน้าที่ของทุกคน ณ บริเวณ พื้นที่หลุมจอดอากาศยานหมายเลข 15 ทภก.

.
**************************

.
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานภูเก็ต
โทร. 0 7635 1520
โทรสาร 0 7632 7478