พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสปา เพื่อสุขภาพในพื้นที่ภายใต้สู่การเป็นผู้นาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในระดับสากล

หน่วยงานด้านธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในภาคใต้ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพยกระดับและได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศ

.

.
10 มกราคม 2562  เวลา 10.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภายใต้สู่การเป็นผู้นาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในระดับสากล ซึ่งเป็นแผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่สาคัญ (Spearhead Research and Innovation Program) ที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อย่างแท้จริง เป็นรูปธรรม และวัดผลได้ สร้างความมั่นคงให้กับประเทศตามประเด็นที่กาหนดในยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี ภายใต้การสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีผู้เข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง นาโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สมาพันธ์สปาไทย สมาคมสปาไทย สมาคมไทยภาคใต้ สานักเศรษฐกิจดิจิทัล สมาคมสปาเพื่อสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สมาคมสปาสมุย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เดอะวิจิตร รีสอร์ท ภูเก็ต และบริษัท บีอาร์ เมริทเทล จากัด ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานผลการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ และผลักดันการใช้ประโยชน์ อันจะนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถของการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน และจะเป็นประโยชน์ให้ธุรกิจสปาและการท่องเที่ยวในภาคใต้ได้รับการยอมรับพัฒนาเป็นมาตรฐานสากลยกระดับ สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจ

.

.

.

.

.

.

.

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/qZjpmJ