ศาลปกครองภูเก็ต จัดพิธีทำบุญอาคารและเปิดทำการมีเขตอำนาจคลอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้

22 ต.ค. 2561 ศาลปกครองภูเก็ตจัดพิธีทำบุญอาคารและเปิดทำการศาลปกครองภูเก็ต ตั้งอยู่ที่เลขที่ 33/3 ม.5 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยเริ่มทำการวันแรก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ , จังหวัดพังงา , จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง โดยมี นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตและทำบุญอาคารศาลปกครองภูเก็ต และ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสมยศ วัฒนภิรมย์ อธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต นายทวีศักดิ์ ทองภักดี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 นายวชิระ ชอบแต่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองภูเก็ต คณะตุลาการศาลปกครองภูเก็ต ผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ – ภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

.

.

.

.

นายสมยศ วัฒนภิรมย์ อธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต กล่าวว่า นับตั้งแต่ศาลปกครองเปิดทำการเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544 (เปิดทำการศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลาง เป็นลำดับแรก) ได้อำนวยความยุติธรรมให้กับสังคมและประชาชนเรื่อยมา และตระหนักดีว่าโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรมทางปกครองของประชาชนทั่วประเทศเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ดำเนินการเปิดทำการศาลปกครองในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับอย่างไรก็ตาม ปริมาณคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ดังนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงานของศาลปกครองกลางและศาลปกครองในภูมิภาคอื่นรวมทั้ง เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองให้ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงยิ่งขึ้น ประธานศาลปกครองสูงสุด จึงได้ประกาศเปิดทำการศาลปกครองในภูมิภาคเพิ่มเติมขึ้นอีก จำนวน 2 แห่ง ในปี พ.ศ. 2561 คือ ศาลปกครองสุพรรณบุรี และศาลปกครองภูเก็ต (เปิดทำการพร้อมกันเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561) และกำหนดจะเปิดทำการศาลปกครองยะลา ในลำดับต่อไป ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ซึ่งจะทำให้มีศาลปกครองตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ รวมจำนวน ทั้งสิ้น 14 แห่ง

นายสมยศ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการเปิดทำการศาลปกครองภูเก็ตบนเนื้อที่ 26 ไร่ นี้ จะทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง ได้รับความสะดวกในการเดินทางมาติดต่อราชการหรือยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองมากยิ่งขึ้น โดยศาลปกครองภูเก็ต มีตุลาการศาลปกครองปฏิบัติหน้าที่จำนวนทั้งสิ้น 5 คน พร้อมทั้งมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ การฟ้องคดีปกครอง และให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในระยะแรกนี้ จำนวน 22 คน

.

.

.

ในส่วนของสถิติคดีปกครองของศาลปกครองภูเก็ต ช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา คือระหว่างปี พ.ศ.2557 -เดือนสิงหาคม 2561 มีคดีที่ประชาชนยื่นฟ้องที่ศาลปกครองนครศรีธรรมราช แต่เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจศาลปกครองภูเก็ต จำนวนทั้งหมด 867 คดี แยกเป็น คดีที่มีพื้นที่มูลคดีเกิดในจังหวัดกระบี่ จำนวน 367 คดี คดีที่มีพื้นที่มูลคดีเกิดในจังหวัดพังงา จำนวน 147 คดี คดีที่มีพื้นที่มูลคดีเกิดในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 291 คดี และคดีที่มีพื้นที่มูลคดีเกิดในจังหวัดระนอง จำนวน 62 คดี ซึ่ง ในจำนวน 867 ข้างคดีข้างต้น หากจำแนกตามประเภทเรื่องที่ฟ้องพบว่า กรณีพิพาทที่มีการฟ้องลำดับแรก คือ คดีเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ละเมิด/รับผิดอย่างอื่น จำวน 293 คดี รองลงมา คือ คดีเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวน 189คดี และคดีเกี่ยวกับการพัสดุ สัญญาทางปกครอง จำนวน 122 คดี

.

.

ในส่วนหน่วยงานที่ถูกฟ้องคดีปกครองมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทยรองลงมา คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักนายกรัฐมนตรี/หน่วยงานในบังคับบัญชานายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงคมนาคม ตามลำดับ

.

.

อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ศาลปกครองภูเก็ต ได้มีการรับโอนคดีซึ่งค้างการพิจารณาในศาลปกครองนครศรีธรรมราช ตามความประสงค์ของคู่กรณีฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว รวมจำนวน 40 คดี และ อยู่ระหว่างการประสานสอบถามเพื่อโอนคดีอีกจำนวนประมาณ 200 คดี การโอนคดีมานี้จะเป็นการแบ่งเบาภาระงานของศาลปกครองนครศรีธรรมราช ทำให้คดีที่ค้างการพิจารณาได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

.

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/hz349d