สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตได้เลือกตั้งกรรมการและนายกคนใหม่

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ นายสถิรพงศ์ ณ ตะกั่วทุ่ง นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยในวาระการประชุมครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร และนายกสมาคมฯ ชุดใหม่ ซึ่งการเลือกตั้งได้รับเกียรติจากนางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต และนางสาวยุวดี ทองเฝือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต เป็นกรรมการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งได้กรรมการบริหารชุดใหม่ 11 ท่านดังนี้ 1. นางสุพัตรา จารุอาริยานนท์ 2. นายรังสิมันต์ กิ่งแก้ว 3. นายธนวัต อ่องเจริญ 4. นายสุกฤษ โกยอัครเดช 5. นายกานต์ เอกวานิช 6. นายสรายุทธ มัลลัม 7. นางพนัชกร ใจเย็น 8. นางกนกกร ภัทรวรณี 9. นางรัตนดา ชูบาล 10. นายอัฎฐ์ธณณ หวงธนะภัณฑ์ และ 11. นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม และกรรมการชุดดังกล่าวได้มีมติเลือกนายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม เป็นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ในปีบริหาร 2561-2563 และภายในงานได้จัดให้สมาชิกได้ฟังปาฐกถาพิเศษจากนายอภิชาติ จีระพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การเติบโตอย่างยั่งยืนของจังหวัดภูเก็ต” และกิจกรรมดีๆ DEPA and PTA Talk for Tourism 2018 โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัลอีกด้วย