สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจ.ภูเก็ตเชิญกงสุลแลกเปลี่ยนข้อมูลดึงนักท่องเที่ยวเข้าภูเก็ต

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เชิญกงสุลประจำภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงาน “Phuket Sustainable Tourism Blueprint 2018” โดยเชิญกุงสุลกิตติมศักดิ์ 10 กว่าประเทศ อาทิ ออสเตรีย เกาหลี จีน นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ เดนมาร์ค เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ออสเตรเลีย เอสโตเนีย เนปาล เป็นต้น  เพื่อมาแลกเปลี่ยนข้อมูล นำเสนอความเห็น และร่วมกันเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวประเทศต่างๆ เข้ามาท่องเที่ยวภูเก็ต และฝั่งอันดามัน ในโอกาสเดียวกันได้มีผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมงานได้แก่ นายประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย อดีตนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ดำรงตำแหน่งกุงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประเทศฟินแลนด์ นางสรียา ปัญญาดี หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดภูเก็ต ดร.กฤษฎา ตันสกุล ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ภัตตาคารบลูเอเลฟเฟ่นท์ภูเก็ต