เปิดงาน “Next Andaman Smart Fisherman 4.0” “วิถีประมงพื้นบ้านอันดามัน ยกระดับผ่านนวัตกรรมประมงสมัยใหม่”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ลาน Public House ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ ผช.ดร.มณฑล แก่นมณี คณะบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟ มิชลินสตาร์ 2018 ร่วมเปิดงาน “Next Andaman Smart Fisherman 4.0” “วิถีประมงพื้นบ้านอันดามัน ยกระดับผ่านนวัตกรรมประมงสมัยใหม่” ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2561 ณ ลาน Public House ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต

.
ปัจจุบันระบบนิเวศชายฝั่งอันดามันของประเทศไทยมีความเสื่อมโทรมลง เนื่องมาจากการใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวและการทำประมง โดยขาดความรับผิดชอบ ซึ่งหากยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธีและยั่งยืน จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการประมงของไทย ตั้งแต่ระดับประมงพื้นบ้าน ประมงพาณิชย์ ไปจนถึงการทำประมงระดับอุตสาหกรรม เช่น อัตราสัตว์น้ำที่จับได้ลดลง สัตว์น้ำที่จับได้มีขนาดเล็ก การเสื่อมโทรมของแหล่งทำการประมง นำไปสู่การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม การถูกประกาศขึ้นบัญชีเป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือกับสหภาพยุโรปภายใต้ IUU เป็นต้น จนกระทั่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้นำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศไทย กระทบกับการส่งออกสัตว์น้ำของประเทศ ส่งผลต่อมวลรวมการส่งออกสินค้าภาคการเกษตรลดลง หรือไม่สามารถส่งออกได้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร การยกระดับเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเกษตรให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยกำหนดเป็นพันธกิจในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่เชื่อมโยงกับกรอบแผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

.
จากเหตุผลดังกล่าว ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2561 ให้จัดทำ “ โครงการยกระดับมาตรฐานชาวประมงของฝั่งอันดามัน 1.0 สู่ชาวประมง 4.0” ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร เป็น 1 ใน 29 แผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนัญญา เจริญพรนิพัทธ เป็นผู้บริหารโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำประมง รายได้และคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเลฝั่งอันดามัน แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้มีการทำประมงแบบรับผิดชอบ ที่นำไปสู่การแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้ โดยดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งอันดามัน 3 จังหวัด การดำเนินการโครงการได้จัดให้มีกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อยกระดับพัฒนาชาวประมงพื้นบ้านให้เป็นชาวประมงพื้นบ้านอัจฉริยะ (Smart fisherman) ตามข้อกำหนดของการเข้าเป็นชาวประมงต้นแบบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบด้วยหลักสูตรการอบรมทั้งสิ้น 4 หลักสูตร ได้แก่

.

หลักสูตรที่ 1 การทำประมงอย่างรับผิดชอบ
หลักสูตรที่ 2 การสร้างอาชีพทำเครื่องมือประมงที่ถูกต้องตามกฎหมาย
หลักสูตรที่ 3 การส่งเสริมความรู้การจัดการคุณภาพของสัตว์น้ำ คุณภาพความสด และความปลอดภัยของสินค้าสัตว์น้ำเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตรที่ 4 การสร้างฐานการเรียนรู้สื่อสารการทำประมงผ่านสมาร์ทโฟน ผ่านแอปพลิเคชัน

.

โดยมีการอบรมชาวประมงพื้นบ้านจำนวนทั้งสิ้น 27 ครั้ง มีผู้ผ่านการอบรมกว่า 1,000 คน และผ่านการพิจารณาเป็นชาวประมงต้นแบบจำนวน 393 ราย ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินมาจนบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับชาวประมงต้นแบบเป็นที่เรียบร้อย
ส่วนกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นตลอด 3 วัน ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2561 ณ ลาน Public House ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต พบกับอาหารแปรรูปจากชาวประมงพื้นบ้านทะเลอันดามัน ชมนิทรรศการให้ความรู้เครื่องมือประมงอย่างถูกกฏหมาย ชมการสาธิตการแล่ปลา การปรุงอาหารโดยเชฟมิชลินสตาร์ เชฟชุมพล แจ้งไพร