เสวนา “CHINDIA 2019” ตลาดอินเดีย และจีนในอนาคต

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมโบ๊ตลากูน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (PTA) ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) และสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว (ATTA) จัดงานเสวนา “CHINDIA 2019” โดยได้รับเกียรติจากนายวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว เสวนาเรื่อง “Chinese Market:Winning Back Stategies” ร่วมกับนายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และนายรังสิมันตุ์ กิ่งแก้ว อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ รองผู้อำนวยการภูมิภาคอาเซียน เอเซียใต้และแปซิฟิค การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง “Indian Market Outlook” และนายปรีชา จำปี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดสทิเนชั่นสยาม บรรยายเรื่อง “Best Practic:How to reach&impress Indian travelers”

และภายในงานมีการลงนามใน MOU ระหว่างนายวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว    ร่วมกับนายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยมีนางมิ่งขวัญ เมธเมาลี ประธานสมาพันธ์สมาคมท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ตและนายสรายุทธ มัลลัม ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยเนื้อหาในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินการตามภารกิจของสมาคมทั้งสอง ต่อสังคม ประเทศชาติ และประชาชนเป็นสำคัญ จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. วัตถุประสงค์

                   1.1 เพื่อส่งเสริม ผลักดัน และประสานความร่วมมือในด้านการตลาดและงานส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของชาติฯ นโยบายของรัฐบาล

                   1.2 เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนสถิติ ข้อมูล ด้านการท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อการวางแผนแบบบูรณาการ

                   1.3 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างบุคลากรทั้งสององค์กร

ข้อ 2. กรอบและแนวทางการดำเนินการ

                   สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ยินดีและตกลงดำเนินการร่วมกันภายใต้กรอบ/แนวทางดำเนินงานใน 3 ด้าน ดังนี้

2.1. ความร่วมมือระดับประเทศ (Domestic Level) สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวตกลงที่จะร่วมมือกันในการทำการตลาดในประเทศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ผ่านตัวแทนสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

2.2. ความร่วมมือระดับภูมิภาค (ASEAN Level)  สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวยินดีที่จะประสานงานกับ สหพันธ์สมาคมท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน (FATA)เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับ สองสมาคม ในการทำการตลาดกับสมาชิกสมาพันธ์ FATA ซึ่งเป็นองค์กรระดับภูมิภาคที่มีตัวแทนท่องเที่ยวเป็นสมาชิกอยู่มากกว่า 10,000ราย เป็นการบูรณาการกิจกรรมการการท่องเที่ยว สองสมาคมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้

2.3. ความร่วมมือระดับนานาชาติ (International Level) สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ตกลงที่จะร่วมกับทำตลาดระดับนานาชาติ ในภูมิภาคที่มีศักยภาพที่สูง เช่น ยุโรป ออสเตรเลีย เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ กลุ่มประเทศอาหรับ และในอนาคตจะมีการร่วมมือกันที่มากกว่าการทำตลาด เช่น การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว Andaman one for all มาที่เดียวเที่ยวได้ครบทั้งหมด ทั้งชายหาด ธรรมชาติ วิถีชีวิต ทั้งนี้ เพื่อต้องการกระจายความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวให้ไปทั่วทั้งอันดามัน เพื่อให้มีเวลาพักที่นานขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนทั่วถึงทุกกลุ่มในอันดามันมากยิ่งขึ้น การจับมือกันดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริง

ข้อ 3. การลงนามความร่วมมือ

               บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริม ประสานความร่วมมือ และร่วมกันผลักดันการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ สามารถร่วมกันพิจารณาปรับปรุง ทบทวน และแก้ไขได้กรณีที่สถานการณ์  นโยบาย และกรอบแนวทางการปฏิบัติมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้  ทั้งสองฝ่ายจึงลงนามร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน