top-adver.jpg

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ ทภก.

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ ทภก. ประจำปีงบประมาณ 2562 และการประเมินความเสี่ยงระดับกิจกรรมของส่วนงาน ทภก. ประจำปีงบประมาณ 2561” ซึ่งจัดการอบรมระหว่าง วันที่ 6-7 ส.ค.61 ณ ธัญญะปุระ เฮลท์ แอนด์ สปอร์ต รีสอร์ท ภูเก็ต

.
*******************

.
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานภูเก็ต
โทร. 0 7635 1520
โทรสาร 0 7632 7478