โรงแรม เจดับเบิ้ลยูแมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา คว้ารางวัล มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ประจําปี 2561 โดยสํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน)

3 พฤษภาคม 2561 ภูเก็ต ประเทศไทย – นางสาวภทร อมรรัตนกิจ ผู้อํานวยการฝ่ ายสื่อสารการตลาดของโรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน ‘MICE Standards Day 2018’และรับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ประจําปี 2561 จาก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานในพิธี โดยงานจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน ณ ห้องภิรัช ฮอล์ 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ที่ผานมา

.
โรงแรม เจดับเบิ้ลยูแมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา รีสอร์ทชั้นนําที่ให้บริการทางด้านสถานที่การจัดประชุมสัมมนาและงานจัดเลี้ยงครบวงจร ประกาศผลรางวัลที่ได้รับล่าสุด โดยห้องประชุม ไม้ขาว ซาลอนเอ ไม้ขาว ซาลอนดี ลายัน 1 และ ลายัน 2 ทั้ง 4 ห้อง ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์กรมหาชน) หรือ สสปน. ที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในนามของทีเส็บ TCEB โดยได้ดําเนินโครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard: TMVS) มาอยางต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยในปีนี้มีหน่วยงานที่มีการให้บริการทางด้านการประชุมที่ผานเกณฑ์การประเมินทั้งหมด
107 องค์กร 332 ห้องประชุม จากทัวประเทศไทยยิ่งไปกว่านั้น ในปีนี้ยังเป็นปีแรกที่ทาง สสปน. ประกาศผลรางวัลมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน โดยมีองค์กรและหน่วยงาน 13 แห่ง ที่ได้รับรางวัลมาตรฐานดังกล่าว

.

การจัดการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ติดตาม ให้คําแนะนํา และประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานที่จัดงานภายในประเทศไทย ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลและเพื่อรองรับกับการแข่งขันทางการตลาดและธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการที่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ TCEB ยังได้รับการยอมรับ และถือได้วาเป็นองค์กร
ผู้นําทางด้านการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ในระดับภูมิภาคอาเซียนด้วยเช่นกัน

.
นายแมทเธียส อีฟ ซุตเตอร์ผู้จัดการทัวไป ่ โรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา กล่าวว่า “กระผมรู้สึกยินดีเป็นอยางยิ่งที่โรงแรมได้ผ่านการประเมินมาตรฐาน สถานที่จัดงานประเทศไทยจากองค์กรมหาชนชั้นนําทางด้านการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการอย่างทีเส็บ TCEB ในปี นี้ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของ โรงแรมและต่อยอดธุรกิจขยายการเติบโตทางด้านบริการการจัดประชุมสัมมนาและงานจัดเลี้ยงครบวงจรทั้งในส่วนของกลุ่มลูกค้าองค์กรต่าง ๆ จากทั้งภายในและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น โดยทางโรงแรมฯ มุ่งมันที่ จะร่วมทํางานอยางใกล้ชิดกับองค์กร และหน่วยงานอย่าง TCEB อย่างต่อเนื่องและตั้งเป้าในการพัฒนาสถานที่จัดประชุมและการบริการของโรงแรม เพื่อนำองค์กรไปสู่รางวัลมาตรฐานสถานที่จัดงานระดับอาเซียน ในอนาคต”

.
โรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ให้บริการสถานที่จัดงานประชุมสัมมนาและงานจัดเลี้ยงครบวงจรด้วย ห้องประชุมทั้ง 10 ห้องบนพื้นที่กว่า 636 ตารางเมตร ในโซนเฉพาะส่วนตัว สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้สูงสุดกวา 450  ท่าน สถานที่จัดงานและห้องโถงด้านหน้าสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการจัดงานหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานประชุมงานแสดงสินค้า งานเลี้ยงสังสรรค์หรือการจัดงานตามธีมต่างๆนอกจากห้องประชุมและห้องแกรนด์บอลรูมขนาดใหญ่แล้ว สถานที่จัดเลี้ยงภูเก็ตแห่งนี้ยังสามารถรองรับงานแต่งงานหรืองานกาลาดินเนอร์ตามรูปแบบที่คุณต้องการบริเวณลานสนามหญ้าหน้าชายหาดที่มาพร้อมกับวิวสุดตระการตาของทะเลอันดามัน เพลิดเพลินกบการชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นสร้างความประทับใจไม่รู้ลืม สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสํารองห้องพักและห้องประชุมสัมมนาได้ที่ โทรศัพท์ +66 076 338 000 หรืออีเมล์ jwphuketsales@marriott.com หรือ เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ www.jwmarriottphuketresort.com