OTOP The Farm of Samut Prakan เสน่ห์เอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทย 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2561

จังหวัดสมุทรปราการ จัดงาน OTOP The Farm of Samut Prakan เสน่ห์เอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทย 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2561 นำสินค้ากว่า 108 บูธ มาจำหน่าย  ณ ลานจอดรถสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

.

.

30 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน เปิดงาน OTOP The Farm of Samut Prakan เสน่ห์เอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทย 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2561 ณ ลานจอดรถสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ นางรัตติยา วงศ์มณีรุ่ง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ

.

.

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดสมุทรปราการเดินทางมาจัดกิจกรรมOTOP The Farm of Samut Prakan เสน่ห์เอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทย ที่จังหวัดภูเก็ตโดยจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัด ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมีพื้นที่รวม 543 ตารางกิโลเมตร พื้นที่เป็นเกาะ มีจำนวน 3 อำเภอ ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากโดยในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนกว่า 15 ล้านคน นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ต รับการ ยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ทางวิทยาการด้านอาหารด้วย ดังนั้นการนำสินค้าโอทอปมาจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนับว่ามีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเนื่องจากประชาชนและนักท่องเที่ยวมีกำลังซื้อ โอกาสนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ประกอบการและทุกภาคส่วนจากจังหวัดสมุทรปราการจะมีความสุขที่ได้มาเยือนจังหวัดภูเก็ต

.

.

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ   กล่าวว่า  ปัจจัยที่ทำให้จังหวัดสมุทรปราการเลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่จัดงาน OTOP The Farm of Samut Prakan เสน่ห์เอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทย 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2561 เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกประชาชนและนักท่องเที่ยวมีกำลังซื้อ เป็นอย่างมากโดยการจัดงานในครั้งนี้จังหวัดสมุทรปราการได้คัดเลือกสินค้าที่นำมาจำหน่ายประกอบด้วยกลุ่มอาหารผลิตภัณฑ์แปรรูปเครื่องประดับของตกแต่งของใช้เครื่องแต่งกาย กลุ่มสมุนไพร อาทิ สลิดบางบ่อของขึ้นชื่อที่ถูกนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายเช่น คุกกี้ปลาสลิด,ก้างปลาสลิดทอด,ปั้นสิบไส้ปลาสลิด,น้ำพริกปลาสลิด,น้ำปลาหวานต้นหอม นอกจากนี้ยังมีเครื่องประดับจากดินสอพอง ของอำเภอเสาธง,ไข่วิจิตร อำเภอบางพลี,เครื่องหนังบางปูใหม่ที่ทำมาจากหนังจระเข้และหนังปลากระเบนของอำเภอเมือง และยังมีสินค้าที่น่าสนใจอีกมากมายซึ่งถือเป็นสินค้าคุณภาพดีสินค้า 5 ดาวของจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียง กว่า 108 บูธ จำหน่ายที่จังหวัดภูเก็ต

.

.

ด้าน นางสีชมพู บุตรสินธุ์  พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาล ได้กำหนดยุทธศาสตร์ ประสานพลังประชารัฐ เพื่อเศรษฐกิจฐานราก โดยมีเป้าหมาย แก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตจากภายใน โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งเป็นโครงการที่มีการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในการที่จะสนับสนุนให้ชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนผนึกกำลังร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP โดยรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุน การตลาด เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดและสามารถสร้างนวัตกรรมเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ

.

ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการได้ส่งเสริมและพัฒนาคลังภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรวบรวมมาใช้ในการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสร้างและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์โอทอปอีกทั้งยังส่งเสริมต่อยอดการดำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมให้คงอยู่ในชุมชนต่อไป การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP และส่งเสริมการตลาดสินค้าสู่สากล กิจกรรมแสดงจำหน่ายและกระจายสินค้าOTOP ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ให้กับเครือข่าย OTOP และเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้สินค้าเป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ ได้นำ ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดสมุทรปราการมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานOTOP The Farm of Samut Prakan เสน่ห์เอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทย 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2561 ณ ลานจอดรถสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวภูเก็ตได้เลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพ

.

.

.

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว