“Phuket Property Awards for Export 2018” (PPAE 2018) ครั้งที่ 1

20 กันยายน 2561 ,  ณ ห้อง15ประชุม15สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต “Phuket Property Awards for Export 2018” (PPAE 2018) ครั้งที่ 1 งานในครั้งนี้เกิดขึ้นจากข้อตกลงร่วมกันระหว่าง สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการ, การพัฒนาบุคคลากรและการพัฒนาการศึกษาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้ทำวิจัยโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติหลายโครงการทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชีย และยังได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อันได้แก่ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด, สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต, สมาคมธนาคารจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต และ กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ

.

สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือก

.

Zcape 3 Condominium

Saturday Residence

The Light Suan Luang Condo

Ozone Condotel

The Aristo Condo

The Regent Bangtao

Connext condo

.

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่   https://goo.gl/TYppyQ