โรงแรม สลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง เข้ารับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณชั้นสามัญ

โรงแรม สลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง เข้ารับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณชั้นสามัญ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เนื่องด้วยโรงแรม สลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง และ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและอวัยวะมาเป็นระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ.2557 จนถึง ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง และมีหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกันมาอย่างดีอาทิ เช่น, บริษัท อันดา โฟกัส จำกัด , บริษัท คิงอาร์ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด , ภาคสื่อมวลชนได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต และสถานีวิทยุกระจาย เสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต และพี่น้องสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ที่เล็งเห็นความสำคัญของการจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตและอวัยวะจากประชาชนทั่วไป  ในแต่ละครั้งที่จัดขึ้นก็ได้รับผลการตอบรับจากประชาชน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในบริเวณพื้นที่เขตป่าตองและจังหวัดภูเก็ตโดยรอบมากขึ้นทุกปี

ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้เสนอให้โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง เข้ารับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณที่จัดเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดหาโลหิตและอวัยวะโรงแรม สลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองโดยมีคุณ สิทธิชัย ธนากรเจริญ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนของหน่วยงาน เข้ารับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณชั้นสามัญโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อ วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ณ โรงแรม บรรจงจุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราฎร์ธานี

และในปีนี้โรงแรม สลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองจะจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและอวัยวะขึ้นอีกครั้งเพื่อจัดหาโลหิตไว้สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลไว้อย่างพอเพียง และทันท่วงที รองรับในช่วงฤดูท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึงซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้น  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 15.00 น.