ภูเก็ตจัดงาน Phuket Town Hall

ภูเก็ตจัดงาน Phuket Town Hall #3 Phuket Stepping Forward

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ Laguna Beach Phuket นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์สงวน คุณาพร แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ นายประชา อัศวธีระ ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภาคใต้ตอนบน นายพัฒนชัย สิงหะวาระผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศ ภาคใต้ หรือ (ทีเส็บ ภาคใต้) นายธเนศ เพช็รสุวรรณ รองผู้ว่าด้านการตลาดเอเชียและแปซิฟิค การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายภูมิกิตติ์  รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และนายราวี ชานดรา กรรมการผู้จัดการ Laguna Phuket ร่วมแถลงข่าวงาน Phuket Town Hall #3 Phuket Stepping Forward

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ด้านเศรษฐกิจและการสาธารณสุข กล่าวว่า “เรื่องราวภูเก็ตที่ผ่านมาและแนวโน้มการพัฒนาต่อไป (Phuket’s Background & Next step)    ทำไมต้องมี phuket sandbox ทำไมเริ่มต้นที่ภูเก็ต  ต้นปี 2563 เกิดอะไรขึ้นกับเมืองภูเก็ต  คนภูเก็ตทำอาชีพอะไร เมื่อเกิดโรคระบาดคนภูเก็ตสูญเสียอะไร ต้องการอะไร เราต้องทำอะไรบ้างก่อนจะกลับไปประกอบอาชีพเดิม …และหลังเปิด “Phuket sandbox” แล้วพบเจอปัญหาอะไรบ้าง เราแก้กันอย่างไร  จนกระทั่งวันนี้ยุคของ Omicron ภูเก็ตรับมืออย่างไร เราจะปรับตัวเพื่อก้าวต่อไปในอนาคตอย่างไร และวิกฤตการณ์ที่ผ่านมาเรา   จะนำมาปรับใช้อย่างไร….”

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดภูเก็ตของสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคใต้ (TCEB)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้วางแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับดังนี้ ปรับภูมิทัศน์ในถนนสายหลัก 402 ร่วมถึงการรักษาความสะอาดตลอดเส้นทางและบริเวณโดยรอบ และการจับมือกับท้องถิ่นต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาเมืองให้สะอาดน่าอยู่ การดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด และประเด็นสำคัญคือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเปิดเมืองอย่างเต็มรูปแบบ การสร้าง Landmark แห่งใหม่เพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวให้จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ ระเบียงกระจกบริเวณแหลมพันซี หาดสุรินทร์ และสะพานกระจก บริเวณเขาแดงใกล้สนามฟุตบอลแหลมพรหมเทพ การแก้ปัญหาระบบขนส่วนมวลชน เร่งพัฒนาระบบรถโดยสาร EV เส้นทางสนามบิน-ราไวย์    เพื่อลดการจราจรแออัด สะดวกในการเดินทางมากขึ้น

          นายแพทย์สงวน คุณาพร แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ภูเก็ตพร้อมไหม หากโควิดจะเป็นโรคประจำถิ่น?ความหมายคือ เราจะดำเนินชีวิตเหมือนก่อนโควิด 99.99% โควิด-19 จะพร้อมเป็นโรคติดต่อไม่ร้ายแรงเหมือนโรคหวัดก็ต่อเมื่อ 1.เชื้อไวรัสพร้อม   2.รัฐบาลกลางพร้อม   3.ราชการและเอกชนท้องถิ่นพร้อม         4.ประชาชนพร้อม หากดูประเทศไทยและภูเก็ต  1.เชื้อไวรัส”พร้อม”  2.รัฐบาลไทยยัง”ติดขัด”  3. ราชการและเอกชนท้องถิ่นภูเก็ต ”พร้อม”   4.ประชาชนภูเก็ต ”เกือบ”พร้อม

            นายประชา อัศวธีระ ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภาคใต้ตอนบน กล่าวถึงโครงการ 5G Phuket Data Sandbox เป็นโครงการที่ได้การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศ โดยมีการแบ่งโครงการออกเป็น 2 ส่วน คือ ระบบ Smart Gates ด้วยเทคโนโลยีตรวจจับใบหน้า (Face Recognition) และระบบ Phuket Data Sandbox เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล ทั้งนี้เพื่อเปิดการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เพื่อการดูแลความปลอดภัย และควบคุมโรค ซึ่งถือเป็นโครงการด้าน Smart Living ในแผนการขับเคลื่อน Smart City จังหวัดภูเก็ต

นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศภาคใต้ หรือ            (ทีเส็บ ภาคใต้) ได้แจ้งความคืบหน้า การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ Specialised Expo ณ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่องาน EXPO 2028 – Phuket, Thailand ภายใต้หัวข้อ “Future of Life : Living in Harmony, Sharing Prosperity” หรือ “L’Avenir de la Vie : Vivre en Harmonie, Partager les Prosperites” โดยทางประเทศไทยโดยท่าน นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และนายวรวุฒิ สมหวัง ประเสริฐ อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ได้เข้าพบนาย Dimitri Kerkentzes เลขาธิการ Bureau International des Expositions (BIE) เพื่อยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11  มค 2565       ที่ผ่านมา และในช่วงเดือน กค – สค ที่จะถึงนี้ จะมี คณะกรรมการ Bureau International des Expositions จะเข้ามาพบกับผู้แทนรัฐบาลไทยที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อดูวามพร้อม ของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพ        งานดังกล่าว

            และปิดท้ายด้วยการเสวนา “Thailand Travel Mart + 2022 Phuket” หรือ TTM+ โดยนายธเนศ เพช็รสุวรรณ   รองผู้ว่าด้านการตลาดเอเชียและแปซิฟิค การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และนายราวี ชานดรา กรรมการผู้จัดการ Laguna Phuket ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา โดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และหน่วยงานธุรกิจท่องเที่ยวภาคเอกชน ซึ่งในปี พ.ศ. 2563-2564 ได้มีการเลื่อนและยกเลิกการจัดงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยในปี    พ.ศ. 2565 รัฐบาลมีแผนการประกาศเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานในภาพรวมของประเทศ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจท่องเที่ยวและภาคบริการที่เกี่ยวเนื่อง ควบคู่ไปกับมาตรการทางสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ ททท. ได้กําหนดแนวทางการสื่อสาร เพื่อสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวไทยสําหรับตลาดต่างประเทศ ในปี 2565 ภายใต้ CommunicationConcept “Visit Thailand Year 2022, Amazing New Chapters”

 

การจัดงาน TTM+ นับว่าเป็นงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวที่เป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจและส่งเสริมการขายที่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของไทย (Sellers) ได้นําเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่และหลากหลาย พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการเจรจาธุรกิจภายในพื้นที่การจัดงานโดยนําเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยมิติใหม่จากสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ ผ่านการสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวไทย กิจกรรมการสาธิตสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงานให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เช่น สินค้าด้าน BCG, Tourism  Awards, Workation หรือสินค้าทางการท่องเที่ยวที่ตรงกับ Amazing Thailand New Chapters ให้แก่   ผู้ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก (Buyers) จำนวน 250 ราย จาก 50 ประเทศทั่วโลก ผู้ขาย (Sellers) จํานวนประมาณ 250 ราย เป็นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่  กลุ่ม MICE กลุ่ม Entertainment กลุ่ม Hospital/Clinic/Health and Wellness กลุ่ม Hotel and Resort กลุ่ม Tour Operator/Travel Agent กลุ่ม Transportation/Carrier   กลุ่ม Wedding และธุรกิจอื่น ๆ สื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ จํานวน 100 ราย

กิจกรรมภายในงาน TTM+ 2022

  • Pre-Tour กิจกรรมที่นํา Hosted Buyer/International Buyer/International Media สํารวจ ศึกษาและรับข้อมูลสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่สะท้อนให้เห็นมุมมองทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ผ่านกิจกรรม วิถีชีวิตของจังหวัดภูเก็ต (ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หลักเท่านั้นและยังคงรอความชัดเจน)
  • Thailand Product Update กิจกรรมที่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสื่อมวลชนสามารถเข้าร่วมเพื่อรับฟังข้อมูลสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย ทิศทางการขับเคลื่อนทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยและนานาประเทศ
  • TTM Talk กิจกรรมแลกเปลี่ยนทัศนะและความคิดเห็นโดยเชิญ Speakers ที่สอดคล้องกับธีมการจัดงานมาถ่ายทอดและนําเสนอให้ความรู้/มุมมองและประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมงาน
  • กิจกรรมเจรจาธุรกิจ (B2B Appointment) เป็นกิจกรรมที่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศได้มีการเจรจาและนําเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว
  • Welcome Reception เป็นกิจรรมเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมงานพร้อมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม

จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนของจังหวัดภูเก็ตร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว และสื่อมวลชนจากต่างประเทศ และในประเทศที่เข้าร่วมงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โทร.  076-610365-6   Page FB:Phuket Tourist Association