Update News :

มูลนิธิฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) สานต่อปณิธานนวัตกรรมเพื่อสังคม
มอบเครื่องอัลตราซาวด์และเอกซเรย์แบบพกพา ให้แก่มูลนิธิ พอ.สว.
เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในถิ่นทุรกันดาร

ลูกค้าดีแทค-ทรูพร้อมใช้สัญญาณโรมมิ่ง 77 จังหวัด ชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกัน ครอบคลุมยิ่งขึ้น เร็วแรงยิ่งขึ้น เพื่อรอยยิ้มที่กว้างขึ้นลูกค้าดีแทค-ทรูพร้อมใช้สัญญาณโรมมิ่ง 77 จังหวัด

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต จับมือ อาลีเพย์ และร้านค้าภายในศูนย์การค้า จัดแคมเปญพิเศษต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวชาวจีน “Alipay Red Packet Campaign”