พช.อ่าวลึก จังหวัดกระบี่ บูรณาการภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน จัดกิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2565

พช.อ่าวลึก จังหวัดกระบี่ บูรณาการภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน จัดกิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข ” ณ แปลง โคก หนอง นา (HLM) หมู่ที่4 ตำบลแหลมสัก

วันที่ 13 ธันวาคม 2565นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายสมยศ ณ นคร นายอำเภออ่าวลึก เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Great food form good soil for better life awareness week” หรือ“ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข ” ณ แปลง โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน (HLM) แปลงนายกมลพรรณ ณ นคร หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภออ่าวลึก ผู้บริหารและบุคลากรสถานศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายโคก หนอง นา พช. จังหวัดกระบี่ ผู้นำ อช.และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ในการนี้ นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางคันธรส รองรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและนางอัมพิกา สุกทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2565 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรม“วันดินโลก” (World Soil Day) และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภออ่าวลึกและภาคีเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

สำหรับกิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2565 ที่จัดขึ้นนี้ ได้มีการกล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าวนำประกาศเจตนารมณ์ เนื่องใน “วันดินโลก” (World Soil Day) โดยนายนายสมยศ ณ นคร นายอำเภออ่าวลึกและมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิ กิจกรรมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เนื่องใน“วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2565 โดยหมอดินอาสาและเครือข่ายโคก หนอง นา อำเภออ่าวลึก และกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ ประกอบด้วย กิจกรรมห่มดินแม่พระธรณี กิจกรรมทำปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ กิจกรรมขุดคลองไส้ไก่ กิจกรรมปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง กิจกรรมสาธิตการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนและกิจกรรมทำภาชนะจากวัสดุธรรมชาติโดยใช้เครื่องปั๊มขึ้นรูปอัตโนมัติ โดยกิจกรรมแต่ละฐานจะมีทีมวิทยากรจากเครือข่ายโคก หนอง นา อำเภออ่าวลึกร่วมถ่ายทอดให้ความรู้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันรับประทานอาหารจากปิ่นโตที่ทุกคนนำมาเพื่อแสดงถึงความสามัคคีและความผูกพัน เหมือนครั้งบรรพบุรุษที่ได้ปฏิบัติและสืบทอดกันมาจนปัจจุบัน

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2565 เป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร ผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆมากมาย จนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับกันทั่วโลก อีกทั้งการจัดกิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2565 ยังเป็นการสร้างการตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลานสืบไป