top-adver.jpg

“ดีป้า” สานต่อความสำเร็จโครงการ The Smart City Ambassadorsเดินหน้าขยายผลรุ่นที่ 2 เร่งปั้น 150 คนรุ่นใหม่สู่ ‘นักดิจิทัลพัฒนาเมือง’

สิงหาคม 2565กรุงเทพมหานคร – ดีป้า พร้อมเครือข่ายพันธมิตรร่วมสานต่อความสำเร็จโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ เดินหน้าขยายผลรุ่นที่ 2 เพื่อยกระดับความรู้และทักษะการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแก่เยาวชน คนรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมก้าวสู่การเป็น ‘นักดิจิทัลพัฒนาเมือง’ เพิ่ม 150 คนใน 150 พื้นที่ โดยมุ่งหวังให้เป็น กำลังสำคัญในการพัฒนาภูมิลำเนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล คาดกระตุ้นให้เกิดเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะเพิ่มเป็น 150 พื้นที่ และขับเคลื่อนให้เกิดเมืองอัจฉริยะประเทศไทยเพิ่มกว่า 50 พื้นที่

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมเครือข่ายพันธมิตร ร่วมเปิดโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (The Smart City Ambassadors: SCA) รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “เปิดมุมมองเมืองอัจฉริยะ: เมืองฉลาด คนฉลาด บริหารจัดการอย่างชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยี”

โดย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 สามารถสร้างนักดิจิทัลพัฒนาเมือง จำนวน 22 คนจาก 22 จังหวัด เพื่อเป็น ส่วนสำคัญในการร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (Smart City) กับหน่วยงานในพื้นที่ โดยสามารถขับเคลื่อนให้เกิดโครงการใหม่ และต่อยอดโครงการเดิมในการพัฒนาเมือง รวม 49 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1,170 ล้านบาท

จากความสำเร็จในปีที่ผ่านมา ดีป้า โดย สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการจึงได้ร่วมกับ บริษัทเวียร์กรุ๊ป(ประเทศไทย)จำกัดบริษัทจัมโบ้อิเล็กทรอนิกส์จำกัด บริษัทคลาวดีเทเลคอมจำกัด และเครือข่ายพันธมิตร สานต่อความสำเร็จสู่โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมือง รุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 เพื่อเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักและต้องการพัฒนาภูมิลำเนามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมืองร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะที่เข้มข้น ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง โดยประเมินว่า โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 จะปั้นนักดิจิทัลพัฒนาเมือง จำนวน 150 คน โดยมีเจ้าหน้าที่ตัวแทนเมือง (Smart City Captains) จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 150 คน จาก 150 พื้นที่ร่วมทำงานอย่างใกล้ชิด

โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรมด้วยความสามารถและมุมมองของคนรุ่นใหม่ พร้อมส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน เพื่อให้น้อง ๆ คนรุ่นใหม่กลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง โดยน้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัล และทักษะสำคัญในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ก่อนก้าวสู่การเป็น นักดิจิทัลพัฒนาเมือง’ ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐและเอกชนที่ร่วมโครงการ ตลอดระยะเวลา 12 เดือน โดยมีเจ้าหน้าที่ตัวแทนเมืองเป็นพี่เลี้ยง เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาของเมืองในแง่มุมต่าง ๆ ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนอย่างตรงจุด และเป็นรูปธรรม อีกทั้งขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในแต่ละพื้นที่ ซึ่ง ดีป้า คาดว่า โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 จะกระตุ้นให้เกิดเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะเพิ่มเป็น 150 พื้นที่ มีเมืองอัจฉริยะประเทศไทยเพิ่มไม่น้อยกว่า 50 พื้นที่ และผลักดันให้เกิดโครงการนำร่องพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ต่อไป” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

สำหรับกิจกรรมในโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย

  1. Prebootcamp Session การเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่การเป็น Smart City Ambassadors อย่างเต็มตัวด้วยคลาสเรียนออนไลน์สุดพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้ง ดีป้าและหน่วยงานพันธมิตร เพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยการเรียนรู้บทบาทและหน้าที่ของนักดิจิทัลพัฒนาเมือง รวมถึงกิจกรรมและความท้าทายที่จะได้พบตลอดโครงการ พร้อมเปิดมุมมองและแนวคิดในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ปูพื้นฐานทักษะที่จำเป็นในการทำงานและการพัฒนาโครงการ รวมถึงทักษะในการทำงานกับทีมงานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อประสานงาน และการทำงานด้วยแนวคิด Co-creation
  • Smart City Ambassadors Bootcamp ค่ายกิจกรรมนักดิจิทัลพัฒนาเมือง ระยะเวลา 168 ชั่วโมง อัดแน่นด้วยกิจกรรมสุดเข้มข้น ทั้งองค์ความรู้จากคณะวิทยากรชั้นแนวหน้าของประเทศ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เสริมทักษะทางสังคม (Soft Skills) การสร้างสรรค์แผนงานพัฒนาเมือง การบริหารจัดการโครงการ การทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลาย เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยี และเครื่องมือดิจิทัลที่จะสามารถต่อยอดความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้กับการพัฒนาเมือง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืน
  • Smart City Ambassadors Mentoring Session กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำในการทำงาน รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล การพัฒนาโครงการ และการเขียนเอกสารนำเสนอโครงการ (Proposal)
  • Smart City Ambassadors Online Knowledge Update กิจกรรมรายเดือนเพื่ออัปเดตความเคลื่อนไหวและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายพันธมิตร
  • Smart City Project Pitching เวทีแสดงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของคนรุ่นใหม่ผ่านการนำเสนอโครงการพัฒนาเมืองสู่เป้าหมายของการเป็นเมืองอัจฉริยะ ภายใต้หัวข้อ “Co-creation for the New Challenges” ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของนักดิจิทัลพัฒนาเมืองและเจ้าหน้าที่ตัวแทนเมืองในฐานะพี่เลี้ยง เพื่อนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือดิจิทัลมาประยุกต์เข้ากับลักษณะของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลและโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนการร่วมพัฒนาโครงการต้นแบบจากภาคเอกชนผู้สนับสนุนโครงการ

นอกจากนี้ ภายในพิธีเปิดโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ยังมีเวทีเสวนาจากเครือข่ายพันธมิตรในหัวข้อ “Co-creation for the New Challenges” เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ร่วมงานและนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Smart City Thailand Office