top-adver.jpg

วัดจามเทวี วัดเก่าแก่คู่เมืองลำพูนสถาปัตยกรรมของหริภุญชัย

ancient-pagoda-wat-chamthewi-lamphun-north-thailand.jpg

วัดจามเทวี หรือ ” วัดกู่กุด “ ตั้งอยู่บนถนนจามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนโบราณสถานคู่เมืองลำพูนเป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยล้านนา ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดีตามหลักฐานที่ได้พบศิลาจารึกเชื่อว่า พระราชโอรส ของพระนางจามเทวีคือ พระเจดีย์มหันตยศ และพระเจ้าอนันตยศโปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อถวายพระเพลิงให้แก่พระมารดา โดยมี พระเจดีย์จามเทวี พระเจดีย์ที่สร้างขึ้นตามแบบของ พุทธคยา ที่ประเทศอินเดีย ประดิษฐานโดดเด่นภายในวัด

พระเจดีย์องค์นี้มีชื่อเป็นทางการว่า “พระเจดีย์สุวรรณจังโกฏิ” หรือพระเจดีย์จามเทวี องค์พระเจดีย์ที่ประดิษฐานในวัดเป็นสี่เหลี่ยมแบบพุทธคยาประเทศอินเดีย ลักษณะเจดีย์ทรงเหลี่ยมมียอดหุ้มด้วยทอง แต่ละด้านมีพระพุทธรูปปางประทานพร 15 องค์ประดิษฐานอยู่ รวมทั้งหมด 60 องค์ภายในพระเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์ แห่งนครหริภุญชัย ต่อมาจะเป็นสมัยใดไม่ทราบแน่ชัดยอดพระเจดีย์ได้หักหายไปชาวบ้านจึงเรียกว่า กู่กุด ถือเป็นแบบสถาปัตยกรรมที่มีความสําคัญในศิลปกรรมหริภุญชัย

นอกจากนี้ภายในวัดยังมีรัตนเจดีย์ตั้งอยู่ทางขวามือของวิหาร แต่ละเหลี่ยมเจาะเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปยืน ปางประทานพรอยู่เป็นชั้น ๆก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ มีอนุสรณ์สถานพระฤาษี 3 ตน ที่ร่วมสร้างเมืองลำพูน พระแก้วมรกตจำลอง ฝาผนังโบสถ์เขียนภาพประวัติศาสตร์นครหริภุญชัย มีต้นไม้รอบๆวัด ต้นสาละแปลกตา อาคารในวัดสร้างด้วยไม้สักสวยงาม และมีของที่ระลึกจำหน่ายหน้าวัด โบราณปูชนียสถานภายในวัดจามเทวีเป็นที่เคารพสักการะ ของพุทธศาสนิกชนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย

  • ข้อมูล วัดจามเทวี ลำพูน
  • ที่อยู่ : ถนนจามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
  • พิกัด : https://goo.gl/maps/G57jSukQz6iFFxPe6 
  • เปิดให้เข้าชม : 07.00-18.00 น.