top-adver.jpg

พระธาตุหนองแวง สักการะมหาธาตุแห่งเมืองขอนแก่น

aerial-view-phra-mahathat-kaen-nakhon-wat-nong-wang-khon-kaen-thailand_35024-487.png

วัดพระธาตุหนองแวง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ถนนกลางเมือง ริมบึงแก่นนคร อำเภอเมือง ติดกับแลนด์มาร์ค บึงแก่นนครสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกกำลังกาย ของชาวขอนแก่น 

ภายในวัดหนองแวงเมืองเก่าซึ่งเป็นพระอารามหลวงมีพระมหาธาตุแก่นนครหรือ พระธาตุเก้าชั้นเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐถือปูน เรือนยอดทรงเจดีย์จำลองแบบจากพระธาตุขามแก่น จัดสร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และมหามังคลานุสรณ์ 200 ปี เมืองขอนแก่น 

ความสูงขององค์พระธาตุฯ 80 เมตร มีพระจุลธาตุ 4 องค์ ตั้งอยู่ 4 มุมและมีกำแพงแก้วพญานาค 7 เศียรล้อมรอบ เป็นศิลปะสมัยทวาราวดี ผสมผสานศิลปะอินโดจีน ซึ่งเป็นลักษณะแบบชาวอีสาน ตากแห ชั้นที่ 9 หอพระพุทธบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

บานประตูแกะสลักภาพ 3 มิติ รูปพรหม 16 ชั้น

บนพระมหาธาตุ สามารถชมวิวเมืองขอนแก่น บึงแก่นนครได้

ที่อยู่ : พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

พิกัด : https://goo.gl/maps/kurGmCZxJvGJg9pRA

เปิดให้เข้าชม : 08.00-18.00 น.