Thailand Tourism Congress เยือนขอนแก่น จัดมินิ TTC เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวด้วยพลัง Soft Power ในหัวข้อ “Tourism by Soft Power”

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ผนึกกำลังร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เดินหน้าต่อเนื่องจัดกิจกรรม Thailand Tourism Congress : Special Edition “Tourism by Soft Power”เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

เพื่อผลักดันพลังซอฟต์เพาเวอร์ของภาคอีสาน หนึ่งในเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีหมอลําที่ถือเป็นจิตวิญญาณของคนอีสาน การแสดงที่บอกเล่าเรื่องราว วิถีชีวิต ความเชื่อ วัฒนธรรมและคุณค่าของชาวอีสานผ่านการลําตาม ท่วงทํานองที่ได้สืบสานมายาวนาน พัฒนาการของหมอลําภาคอีสานก้าวล้ำนําสมัยผ่านกระแสคลื่นการเปลี่ยนแปลง ทางสังคมและเศรษฐกิจมาได้ทุกยุคทุกสมัย จนได้รับความนิยมสูงสุดในรูปแบบของคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลํา จนกลายเป็นอุตสาหกรรมบันเทิงเชิงวัฒนธรรมที่สร้างรายได้ สร้างงาน สร้างเศรษฐกิจให้คนในท้องถิ่น ก่อนสถานการณ์ โควิด-19 ได้เริ่มเรียนรู้และนําเอานวัตกรรมการแสดงผ่านออนไลน์ เข้ามาปรับใช้ในธุรกิจ เพื่อสื่อสารให้กับผู้ชมที่อยู่ทั่วโลก จากวิวัฒนาการและบริบทในปัจจุบันของหมอลําเป็นตัวพิสูจน์ว่า หมอลําสามารถพัฒนาสู่การเป็น Soft Power ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นอีกมากมาย จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันซอฟต์เพาเวอร์ภาคอีสานให้ไกลทั่วโลก ปลุกปั้นการท่องเที่ยวด้วยการสร้างสรรค์เทศกาล เพื่อก่อให้เกิดมูลค่า ทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ของบุคลากรท่องเที่ยวด้านซอฟเพาเวอร์

งานนี้ได้รับเกียรติจาก  นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวด้วยซอฟต์เพาเวอร์” และวิทยากรมากประสบการณ์อีกหลายท่านที่มาให้ความรู้และข้อคิดมากมาย อาทิ ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) คุณเกรียงไกร กาญจนะโภคินผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) คุณรัฐ จิโรจน์วณิชชากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมซ์แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด เชฟโจ้และเชฟหนุ่ม จากซาหมวยแอนด์ซันส์ อุดรธานี รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเสวนาเรื่อง “เพิ่มคุณค่าผ้าท้องถิ่นเชื่อมโยงการท่องเที่ยว” โดย คุณนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย คุณศิริกมล แก้วแสงอ่อน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช คุณวรรณเพ็ญ เกษมสันต์ ณ อยุธยา  นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ จังหวัดขอนแก่น และการเสวนาเรื่อง “KhonKaen Signature: soft power อีสาน สู่สากล” โดย ดร.สุรัชสานุ์ ทองมี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณเสกสรร ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น คุณชุตยาเวศสินธุพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น คุณศศมณฑ์ มหาศิริกุล อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น และ ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหัวหน้าโครงการวิจัยหมอลำกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฯ

โดยมี คุณภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น คุณธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และ คุณภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ประธานที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานจัดงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 076 610365-6

เพจ : Phuket Tourism Association