top-adver.jpg

“วัดสันป่ายางหลวง” วัดแห่งแรกในพุทธศาสนาของดินแดนล้านนาเมืองลำพูน

LINE_ALBUM_สันป่ายางหลวง_220215_9-1620x1080.jpg

“วัดสันป่ายางหลวง” เดิมชื่อ วัดขอมลำโพง สร้างขึ้นเมื่อปี 1074 อดีตเป็นศาสนสถานของพราหมณ์ ต่อมาพระเถระจากพม่า ได้มาจำพรรษาที่นี่ ชาวบ้านมาฟังธรรม และเกิดความเลื่อมใส จึงได้เปลี่ยนมาเป็นวัด นับเป็นวัดแห่งแรกในพุทธศาสนา ของดินแดนล้านนา วัดนี้มีประวัติ ความเป็นมายาวนาน ถือเป็นวัดที่มีความสวยงามโดยเฉพาะวิหารได้ติดอันดับ 1 ใน 10 วิหารสวยของประเทศไทยอีกด้วยm

ด้วยสาเหตุนี้ ทำให้ภายในวัด มีสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ศิลปะทางล้านนามากมายโดยใช้วัสดุเสาไม้ตะเคียนทอง ไม้แดง จากประเทศลาว พม่า และไทย พระครูบาอินทร ปัญญาวัฑฒโน เป็นผู้ออกแบบก่อสร้างและออกแบบลวดลายพื้นเมือง ผสมผสานระหว่างสมัยเก่ากับสมัยใหม่ พระวิหารแห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระหยกเขียว ซึ่งนำมาจากแม่น้ำโขง พระนามเต็มของพระเขียว คือ พระพุทธอัญญรัตนมหานทีศรีหริภุญชัย ซึ่งเหมือนพระพุทธศีศากยโคดม องค์ปัจจุบัน พระวิหารเป็นมณฑปทรงล้านนา ด้านล่างประดิษฐานพระพุทธเมตไตร จำลองมาจากพุทธคยาตอนที่พระพุทธเจ้าโคตรมะ บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้านบนเป็นที่ประดิษฐาน พระเขียวโขง 

การตกแต่งนอกจากจะใช้ศิลปะสไตล์ล้านนาแล้ว ยังมีการสอดแทรกคติความเชื่อทางศาสนาลงไปในการก่อสร้างอีกด้วย  นอกจากการก่อสร้างที่มีความสวยงามแปลกตาในสไตล์ล้านนาแล้ว ภายในวิหารยังมี มณฑปพระเขี้ยวแก้ว ซึ่งเป็นพระเขี้ยวแก้วด้านซ้ายบน ของพระมหาสารีบุตร ซึ่งเหมือนพระเขี้ยวแก้วของเมืองจีน เป็นของสำคัญอีกชิ้นหนึ่ง ทั้งยังมีพระพุทธรูปแก้วขาวของเก่าเมืองลำพูน รวมทั้งพระเครื่องสกุลหริภุญชัยซึ่งหาได้ยากอีกมากมาย ซึ่งอยู่ภายในวัดแห่งนี้ ก็เป็นตัวดึงดูดให้นักท่องเที่ยวพากันมาสักการะและเยี่ยมชมไม่อย่างขาดสาย