top-adver.jpg

ขึ้นภูเวียง สักการะพระพุทธรูปแกะสลักด้วยไม้ที่วัดถ้ำผาเกิ้ง

วัดถ้ำผาเกิ้งตั้งอยู่บนเทือกเขาภูเวียง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น เป็นตัวเมืองในอดีตก่อนที่จะย้ายไปที่ภูเวียงในปัจจุบัน มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ บรรยากาศที่สวยงามและเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งเงียบสงบห่างไกลจากความวุ่นวายจากโลกภายนอก

วัดแห่งนี้เกิดจากแรงร่วมมือร่วมใจและแรงศรัทธาของชาวบ้านร่วมกัน ในอดีตผู้คนรู้จักในนามของวัดที่มีศาลาไม้หลังใหญ่ มีพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้องค์ใหญ่และงดงามประดิษฐานอยู่ด้านบนสุดของวิหาร พระนามว่า พระพุทธสัมฤทธิ์พร และมีประติมากรรมรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่ ซึ่งพญานาคของวัดถ้ำผาเกิ้งแห่งนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของวัดแห่งนี้

ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปเนื้อคล้ายหินหยกเขียวเข้มองค์ใหญ่และมีความงดงามมาก ลักษณะของพระพุทธรูปวัดแห่งนี้จะมีความโดดเด่นต่างจากที่อื่นเพราะมีการแกะสลักด้วยไม้ มีความเป็นเอกลักษณ์และแปลกตา เป็นสถานที่อีกแห่งของจังหวัดขอนแก่นที่ต้องมาสักการะที่วัดแห่งนี้ให้ได้