มอ.ภูเก็ตผุดไอเดีย “โครงการดิจิทัลทวิน” ยกระดับการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน

ข่าวดี! เมื่อเร็วๆนี้ ศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต ได้เปิดเผยถึงการจัดทำ โครงการดิจิทัลทวินเพื่อการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน (Digital Twin For Andaman Tourism)

โครงการดิจิทัลทวินเพื่อการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน เป็นโครงการที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันธุรกิจด้านการท่องเที่ยวจึงมีบทบาทที่สำคัญ การวิเคราะห์ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีที่มีการบูรณาการหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน เช่น ด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) วิทยาการข้อมูล (Data Science) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoTs) การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) และเทคโนโลยีอื่น ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการสร้างโมเดลจำลองวัตถุเสมือนหรือโมเดลจำลองฝาแฝด (Digital Twin) ที่สามารถรวบรวมจัดทำชุดข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (Tourism Data Catalog) และนำเสนอ วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยว เช่น สถานที่ท่องเที่ยงที่นักท่องเที่ยวเคยไป สถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังเที่ยวในปัจจุบันและวางแผนกำลังจะไปในอนาคต ข้อมูลที่ได้จากระบบต่างๆในโครงการดิจิทัลทวินเพื่อการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน จะถูกนำมาจำลองเพื่อคาดการณ์และตรวจพบแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่อาจจะเกิดในอนาคตที่นำไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและชุมชน เช่น หน่วยงานภาครัฐ สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ผลการวิเคราะห์วางแผนนโยบายได้ ผู้ประกอบการสามารถใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและทำนายแนวโน้มในอนาคตดังกล่าว มาช่วยในการตัดสินใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว และบริการเพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม นอกจากนี้ ในแง่ของนักท่องเที่ยว แบบจำลองวัตถุเสมือนนี้ จะจำลองการให้บริการ Online Travel Agents (OTAs) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกตัดสินใจแนะนำห้องพักหรือสถานที่ที่น่าสนใจที่ตรงตามความต้องการหรือรสนิยมที่เฉพาะเจาะจงและช่วยวางแผนการท่องเที่ยวตามจุดมุ่งหมายในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวบนแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนได้ในระยะเวลาอันสั้น

ศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน (Andaman Intelligent Tourism and Service Informatics Center : AI-TaSI) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้พัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการท่องเที่ยวตามแนวคิดดิจิทัลทวิน ประกอบด้วยระบบย่อย 4 ระบบ

1. ระบบการจัดการและบริหารการท่องเที่ยว Tourism Management System (TMS)

2. ระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน Community-Based Tourism Management System (CBT-MS)

3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนการตลาดแม่นยำ Decision Support System (DSS)

4. ระบบรวบรวมปัญหาและตอบกลับข้อร้องเรียนโดยอาศัยปัญญาประดิษฐ์ Digital Government Agency System (DGA)

ทั้งนี้ระบบดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าใช้งานในการเข้าถึงข้อมูล วางแผน และวิเคราะห์แนวโน้มทางด้านการท่องเที่ยวในเขตชายฝั่งอันดามันได้เป็นอย่างดี สนใจใช้งานระบบได้ฟรี คลิก www.andamandigital.com