กระทรวงอุตสาหกรรม จัดการสัมมนาฯ “Soft Power Enhancement to Diversity of Fashion Industry and Lifestyle” ภายใต้โครงการเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมสู่การแข่งขันเศรษฐกิจวิถีใหม่