Phuket Sustainable Tourism Blueprint 2018

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำสำคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดภูเก็ต แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนจึงเป็นแนวทางการพัฒนาที่สำคัญในการนำมาปฏิบัติ เพื่อการส่งต่อของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากรุ่นสู่รุ่น และสร้างการกระจายรายได้ให้ทุกส่วนในจังหวัดภูเก็ต

.
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับพันธมิตรองค์กรเอกชน ประกอบไปด้วยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมหาดกะตะกะรน จึงได้ร่วมกันระดมสมองในการจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวยั่งยืนจังหวัดภูเก็ต โดยได้วางแนวทางและกรอบเวลาในการสรรหาความร่วมมือจากองค์กรภาคราชการ องค์การส่วนท่องถิ่นและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทไปสู่แผนปฏิบัติการณ์ร่วมกัน
ประเด็นสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนประกอบได้ด้วยยุทธศาสตร์ SCG โดย S จำกัดความถึง Safe & Smart, C จำกัดความถึง Clean & Convenience และ G จำกัดความถึง Green & Global Standard สิ่งที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนในการปฏิบัติโดยพร้อมกันทั้งจังหวัดในปัจจุบันคือ Clean & Green ซึ่งเป็นความท้าทายต่อความยั่งยืนต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างมาก และเป็นประเด็นเกี่ยวเนื่องและเป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ ได้เห็นถึงความสำคัญขององค์กรของท่านในการเข้ามาเป็นผู้กำหนดทิศทางของจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกัน ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ณ โรงแรมเกรซแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปา ป่าตอง

Phuket Sustainable Tourism Blueprint 2018

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำสำคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดภูเก็ต แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนจึงเป็นแนวทางการพัฒนาที่สำคัญในการนำมาปฏิบัติ เพื่อการส่งต่อของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากรุ่นสู่รุ่น และสร้างการกระจายรายได้ให้ทุกส่วนในจังหวัดภูเก็ต

.
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับพันธมิตรองค์กรเอกชน ประกอบไปด้วยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมหาดกะตะกะรน จึงได้ร่วมกันระดมสมองในการจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวยั่งยืนจังหวัดภูเก็ต โดยได้วางแนวทางและกรอบเวลาในการสรรหาความร่วมมือจากองค์กรภาคราชการ องค์การส่วนท่องถิ่นและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทไปสู่แผนปฏิบัติการณ์ร่วมกัน
ประเด็นสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนประกอบได้ด้วยยุทธศาสตร์ SCG โดย S จำกัดความถึง Safe & Smart, C จำกัดความถึง Clean & Convenience และ G จำกัดความถึง Green & Global Standard สิ่งที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนในการปฏิบัติโดยพร้อมกันทั้งจังหวัดในปัจจุบันคือ Clean & Green ซึ่งเป็นความท้าทายต่อความยั่งยืนต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างมาก และเป็นประเด็นเกี่ยวเนื่องและเป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ ได้เห็นถึงความสำคัญขององค์กรของท่านในการเข้ามาเป็นผู้กำหนดทิศทางของจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกัน ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ณ โรงแรมเกรซแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปา ป่าตอง