รมว.ดีอีเยือน ดีป้า เพื่อติดตามภารกิจและแผนการดําเนินงาน พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลปี 2567 – 2568

13 ธันวาคม 2566, กรุงเทพมหานคร – รมว.ดีอีพร้อมคณะร่วมติดตามภารกิจและรับฟังแผนการดําเนินงาน ประจําปี 2567 ในมิติต่าง ๆ ของ ดีป้า พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศปี2567 – 2568 ระบุการดําเนินงานทั้งหมดต้องสอดคล้องไปกับนโยบายของรัฐบาลและการดําเนินงานของกระทรวง

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รมว.ดีอี) พร้อมด้วย นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์รองปลัดกระทรวง และคณะเข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังแผนการดําเนินงาน ประจําปี 2567 ของ สํานักงาน ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ผู้อํานวยการใหญ่คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมให้การ
ต้อนรับ ณ อาคารดีป้า ลาดพร้าว

จากนั้น รมว.ดีอีได้ร่วมรับฟังการนําเสนอพันธกิจ รวมถึงแผนการดําเนินงาน ประจําปี 2567 จากผู้แทนพนักงานรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการดําเนินงานด้าน AI & Cloud ความคืบหน้า Global Digital Talent Visa โครงการ 1 ตําบล 1 ดิจิทัล (ชุมชน โดรนใจ) แนวทางการดําเนินโครงการ E-SPORTS พัฒนาทักษะ ยกระดับกําลังคนสู่ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงโครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย และบัญชีบริการดิจิทัล

ภายหลังรับฟังการนําเสนอแผนการดําเนินงาน รมว.ดีอีได้สั่งการให้ ดีป้า ดําเนินการตามแผนงานที่วางไว้ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแผนการดําเนินงานของกระทรวง โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์ทั้งเกม แอนิเมชัน คาแรกเตอร์ รวมถึงอีสปอร์ต ซึ่งขอให้มีความเชื่อมโยงและส่งเสริมยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ นอกจากนี้ยังขอให้เร่งต่อยอดโครงการ 1 ตําบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ) ที่เริ่มดําเนินการแล้วและได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี เพื่อเป็นกลไกสําคัญในการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องเกษตรกรและชุมชน ในส่วนของ Global Digital Talent Visa ที่บูรณาการการทํางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการนําเสนอรายละเอียด เพื่อให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาก่อนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป ขณะเดียวกันยังได้มอบหมายให้ ดีป้า ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ดําเนินการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของประเทศ โดยเฉพาะด้าน Coding, AI และ IoT

นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า แนวทางการส่งเสริมดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยจะต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างดิจิทัล สตาร์ทอัพที่มีความเข้มแข็งและพร้อมก้าวสู่เวทีระดับโลก ขณะที่การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้มุ่งเน้นไปที่เมืองรอง และให้ความสําคัญกับลักษณะของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั้ง 7 Smarts โดยเฉพาะ Smart Environment เพื่อให้เกิดการสร้างพื้นที่สีเขียว ซึ่งการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจะต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืน สําหรับแผนการดําเนินงานปี 2568 กระทรวงดีอีได้มอบหมายให้ ดีป้า กระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการดิจิทัลของประเทศ หรือ dSURE (Digital Sure) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ภาคประชาชน รวมถึง Thai QR Plus หรือตัวกลางการชําระค่าสินค้าและบริการในประเทศไทยด้วย QR Code เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

“ดีป้า คือหน่วยงานที่มีความสําคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ โดยมองว่า เศรษฐกิจดิจิทัลไทยมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมากหากดําเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ โดยแผนการดําเนินงานทั้งหมดที่นําเสนอในวันนี้มีบางโครงการเริ่มดําเนินการแล้วในปีนี้ และจะเริ่มดําเนินการอย่างเป็นทางการในปี 2567 ซึ่งทั้งหมดถือเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของกระทรวง หรือ The Growth Engine of Thailand” รมว.ดีอีกล่าว

จากนั้น ผศ.ดร.ณัฐพล ได้นําคณะเยี่ยมชม Co-working Space บริเวณชั้น 3 ของสํานักงาน ซึ่งเป็นพื้นที่ส่งเสริมเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพ รวมถึง Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC) ศูนย์เรียนรู้ พัฒนา ทดสอบทดลองนวัตกรรม 5G สําหรับแอปพลิเคชันและบริการของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ อาทิ 5G Medical Care, 5G Smart
Agriculture, 5G Remote Education ฯลฯ เพื่อสร้างโอกาสใหม่แก่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และผลักดันประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต