โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา มอบเงินทุนการศึกษาภายใต้โครงการของมูลนิธิไฮเน็ค ประจําปี 2562

1 กุมภาพันธ์ 2562 ภูเก็ต ประเทศไทย – นายแมทเธียส อีฟ ซุตเตอร์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อการศึกษา มูลนิธิไฮเน็ค (Heinecke Foundation) แด่บุตร-ธิดาของพนักงาน ที่มีผลการเรียนดีเด่น
มีความประพฤติดี ทําตนเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และ สังคม ประจําปี โดยได้มอบทุนการศึกษาทั้ง 4 ประเภทได้แก่ ประถมศึกษา จํานวน 20 ทุน ทุนการศึกษาละ 5,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 26 ทุน ทุนการศึกษาละ 6,000 บาท ระดับเตรียมอุดมศึกษา จํานวน 5 ทุน
ทุนการศึกษาละ 7,500 บาท และระดับอุดมศึกษา จํานวน 5 ทุน ทุนการศึกษาละ 15,000 บาท จาก 34 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ สตูล ปัตตานี สงขลา นครศรีธรรมราช ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครปฐม และยโสธร โดยในปี 2562 มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวจํานวน 56 คน เป็นจํานวนทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 368,500 บาท มูลนิธิกองทุนเพื่อการศึกษา ไฮเน็ค (Heinecke Foundation) จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2543 โดยนาย วิลเลี่ยม ไฮเน็ค ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทในเครือไมเนอร์ กรุ๊ป มูลนิธิมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสซึ่งเป็นบุตร-ธิดาของพนักงานบริษัทในเครือไมเนอร์ กรุ๊ป ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย การศึกษาถือเป็นรากฐานสําคัญของประเทศและเพื่อสร้างโอกาสที่ดีในอนาคตให้กับเยาวชนและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า มูลนิธิยังส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไม่เพียงแต่มีผลการเรียนดี จะต้องมีความประพฤติดี และบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม ด้วยเช่นกัน

JW Marriott Phuket Resort & Spa Provides Annual “Heinecke Foundation” Scholarship to 56 Students

Phuket – 1 February 2019: Mr. Matthias Y. Sutter, General Manager of JW Marriott Phuket Resort & Spa hosted the annual ‘Heinecke Foundation’ scholarship ceremony at Mai Khao Ballroom recently. This year, we provided the scholarship to 56 children of JW Marriott Phuket Resort & Spa’s Associates’ children. The total of THB 368,500 scholarship is awarded to children with the outstanding track record of excellence grades, good attitude and well behaved.

.
They are studying in 34 schools over the country, among Phuket, Phang Nga, Krabi, Satun, Pattani, Songkha, Nakorn Srithammaraj, Roi-Ed, Mookdaharn, Nakorn Pathom and Yasothornm provinces.

.
The Heinecke Foundation, named after the founder and CEO of Minor International, Bill Heinecke, supports less fortunate children of all ages throughout Thailand whohave outstanding records of performance. Each year, the foundation gives scholarshipsto over 500 students which help support their education from early learning stages through to graduation. Since 2000, the foundation has supported thousands of children and many have since graduated to earn professional degrees.