อบต.สาคูจับมือโรงแรม ร้านอาหาร และกลุ่มวิสาหกิจในตำบลสาคูลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลสาคูผ่านระบบออนไลน์หวังกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

(22 พ.ย. 65) เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู นายตฤณ ปัญญาไว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลสาคู ร่วมกับโรงแรม ร้านอาหาร และกลุ่มวิสาหกิจในตำบลสาคู โดยมี ผู้ประกอบการ โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และกลุ่มวิสาหกิจในตำบลสาคูและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู เข้าร่วม

นายตฤน กล่าวว่า สืบเนื่องมาจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู มีภารกิจหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นควรจะต้องมีการทำงานร่วมกัน เพื่อนำข้อมูลการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชน ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและสามารถจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในตำบลสาคูเพิ่มมากขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้ข้อมูลต่าง ๆ คือหัวใจสำคัญในการสื่อสาร และจูงใจให้นักท่องเที่ยวหรือนักลงทุน ได้รับทราบถึงข้อมูลการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลสาคู ซึ่งมีสถานที่ที่สวยงาม มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ รวมไปถึง โรงแรม ที่พักต่างๆ ที่มีบรรยากาศน่าพักผ่อน ร้านอาหารที่มีรสชาติอร่อย เป็นเอกลักษณ์ น่าลิ้มลอง และกลุ่มวิสาหกิจในตำบลสาคูที่มีความเข้มแข็ง ซึ่งสามารถรองรับและเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูได้เล็งเห็นว่าสื่อสังคมออนไลน์ เป็นสื่อที่มีความสำคัญและได้รับการตอบรับจากผู้ใช้งาน อีกทั้งสามารถส่งข้อมูลถึงกันได้อย่างรวดเร็ว และมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย อาทิเช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ยูทูป TikTok Instagram และอื่นๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลสาคู ให้นักท่องเที่ยวสามารถรับชมผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยวได้ทราบข้อมูลการท่องเที่ยวในทุก ๆ ด้านในพื้นที่ตำบลสาคู รวมถึงรับทราบข้อมูลของผู้ประกอบการ โรงแรม ที่พัก ร้านอาหารและกลุ่มวิสาหกิจในตำบลสาคู ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลสาคูเป็นอย่างมาก ส่งผลให้สามารถกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลสาคู ร่วมกับ โรงแรม ร้านอาหาร และกลุ่มวิสาหกิจในตำบลสาคู ภายใต้โครงการอบรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลสาคูผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ขึ้นในวันนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลสาคูรวมถึงเพื่อการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลสาคูให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน อบต.สาคูอย่างยั่งยืน ต่อไป