top-adver.jpg

STYLE DE PHUKET

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ (สลต.) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กำหนดจัดงาน STYLE DE PHUKET ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 4 กันยายน 2565 ณ Blue Tree Phuket (บริเวณ The Living Art Gallery) จังหวัดภูเก็ต

โดยมีการจัดแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ในรูปแบบ Pop-up store ของผู้ส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์ไทย 36 ราย พร้อมจำหน่ายสินค้าปลีกภายในงาน และมีกิจกรรม workshop สินค้าไลฟ์สไตล์ และการให้คำแนะนำและคำปรึกษากิจกรรมต่าง ๆ ของกรม รวมถึงในช่วงระหว่างการจัดงานดังกล่าว สลต. กำหนดจัดงาน Networking Reception เพื่อเป็นเวทีสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้ส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยกับผู้ซื้อผู้นำเข้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจในภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา

ในการนี้ สำนักฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน Networking Reception ในวันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 17.30 – 21.00 น. ณ Blue Tree Phuket (บริเวณ The Living Art Gallery)